Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

17:24
6272 8b1a 500
17:24
6730 f345
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa
17:24
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
17:24
17:24
2412 0349
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
17:24
7418 22c2 500
17:24
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
17:23
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viawszystkodupa wszystkodupa
13:04
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamefir mefir
13:02
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viamefir mefir
13:00
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
13:00
3031 5979
Reposted fromursa-major ursa-major viamefir mefir
12:55
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
12:49
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
12:49
12:49
12:49
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
12:48
6584 0f96 500
lA pALMA
Reposted frombirke birke viawszystkodupa wszystkodupa
12:48
7876 acb5 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawszystkodupa wszystkodupa
12:48
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl