Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

08:11
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viajoannna joannna

August 10 2017

13:51
1983 c7cf 500
Reposted fromfitvet fitvet viaskylark skylark
13:49
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarurky rurky
13:49
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaover-land over-land
13:49
Bezpośredni wpływ czyjegoś zachowania jest zawsze bardziej skuteczny od słów.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viamadadream madadream
13:49
4267 86a4
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
13:49
13:49
0926 07a2 500
Reposted frompjsx pjsx viamadadream madadream
13:49
7951 1247 500
Reposted fromarthi arthi viarurky rurky
13:49
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
13:49
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
13:49
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamadadream madadream
13:48
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaover-land over-land
13:48
13:48
5974 a147 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
13:48
7080 60d9
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
13:48
4836 c238
Reposted fromfitvet fitvet viaover-land over-land
13:48
6682 b14a
Reposted fromfitvet fitvet viamadadream madadream
13:48
5097 2720 500
Reposted fromnudes nudes viagdziejestola gdziejestola
13:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl