Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2016

07:45
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaolewka olewka
07:32
1805 d977
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viazupson zupson

September 30 2016

08:24
08:24
08:08
6718 68f2
Reposted fromEkran Ekran viazamknioczy zamknioczy
08:08
6842 7ddb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazamknioczy zamknioczy
08:07
0545 83ad
Reposted fromempathetic empathetic viaPokobiecemu Pokobiecemu
08:06
Jesień to dobry czas na rozpoczęcie nowego etapu w życiu, na snucie planów i głośne mówienie o swoich marzeniach
— chyba to właśnie mój etap
08:06
3367 2c46
08:06
2366 40eb 500
Reposted frombluuu bluuu vialeniwieec leniwieec
08:04
8717 0b37 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolewka olewka
08:04
08:03
7770 655a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoblivious oblivious
08:03
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaspita spita
08:03
7712 8c66 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaspita spita
08:03
przestań rywalizować ze wszystkimi. nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viatake-care take-care
08:02
Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
08:02
5588 d2a5
Reposted fromfungi fungi viameem meem
08:02
3901 7c2d 500
Reposted fromdobranoc dobranoc viameem meem
08:02
6826 d3e4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl